بسم الله الرحمن الرحیم

یادی ازشاعرگرانقدرمحمدعلی محمودنژاد

یادی ازادیب دوراندیش: شاعری چیره دست وتوانمند:چهره فرهنگی ومعلم دلسوزوآگاه سرمه چشم اهل قلم :گنجینه ای ازدانش اندوخته دیارمان جوانمرگ زنده یادشهیدوالامقام محمدعلی محمودنژادفرزندمحمودازتبارنیکان تولدش همزمان باگفتن گلبانگ الله اکبر اذان صبح روزیکم تیرماه سال ۱۳۳۴هجری شمسی درمحله سرده پاوه چشم به جهان هستی گشودوی پس ازسپری نمودن اوان طفولیت دردامان طبیعت بکروزیبای کوهپایه های شاهو وسرچشمه آب زلال سلسبیل آسای سراب هولی وزمزمه های جان بخش جد مادریش جنت آشیان  مرحوم مغفورملاعبدالکریم چچانی ازرجال عالی  مقام پاوه روانه دبستان علامه حاج ماموستامحمدزاهدضیایی شد جدش که مردی فاضل بوددرحفظ آثارودستنوشته های نفیس وارزشمندعالمان وفرهیختگان گذشته پاوه بالاخص اشعارشعرای گران سنگ زادگاهش به جد یدطولایی داشت.

وی پس ازاتمام دوره ی ابتدایی واردمرحله بعدی که همان متوسطه می باشد مشغول به ادامه  تحصیل ونهایتا به سال۱۳۵۴هجری شمسی موفق به اخذ مدرک دیپلم دررشته طبیعی نائل آمدودرمهرماه همان سال به استخدام آموزش وپرورش شهرستان پاوه وبه شغل مقدس معلمی درروستای هجیج مبادرت ورزیدومشغول به امرتدریس وتربیت شاگردانش شد وی درد دل درد مندان وسوزوناله دلسوختگان ودرماندگان وضعفا وفقرا راهرگز ازیادنمی برد ومدام درتفکرواندیشه بینوایان بودناگفته نماندازدوستان وچهره های فرهنگی نزدیک به وی می توان به زنده یاداستادفقیدمحمدیوسف رسول آبادی و شاعروادیب محبوب کاک عبدالله کاکابرایی اشاره نمود وی مدام  اکثر اوقاتش رابامطالعه وتحقیق وسرودن شعر به زبان مادری وسورانی وفارسی وسوز دلش راباغزل فرومی نشاند.

اشعارش پرمغزومایه دار بودچون وی برادبیات وفنون ادبی واوزان ونکات دستوری کاملاتسلط داشت وانشایش ازهرنظرحامل پیامهای ویژه وبی نظیر بود درشعرمحروم تخلص می نمودآثارپراکنده اش رادرشهرپاوه کرمانشاه ومریوان وروستاهای اطراف ازقبیل مکاتبات مشاعره ونوارکاست که به صدای دلنشین خودمحمدعلی ودفتراشعارش که درنزد یکی از همسالانش بودبه اینجانب مرحمت فرمودند  وبنده ثبت وبایگانی نموده انشاالله به سمع نظردوستداران خواهدرسیدالبته باید گفت یادچنین ادیبی سالهاست که به دست فراموشی سپرده شده وتا به حال درهیچ محافل ویاکتب ودستنوشته ویافضای مجازی مطرح نشده وکاملاموردبی مهری قرارگرفته راستی این امرخطیر به عهده چه کسی است کدام ارگان ارشاداسلامی امورفرهنگی بنیادشهید کانون آموزش وپرورش ویاانجمن های ادبی که نزدیک به چهاردهه ازشهادت این شهیدگرانقدرمی گذرد .

بنده ازمسئولین محترم انجمن های ادبی شهرستان پاوه استدعا دارم که گه گاهی مروری دوباره برآثاراین فرزانگان دیارمان داشته باشیم وپایه علمی شان رابرسکوی معلومات شان بنشانیم ودر ردیف بزرگان شعروادب ثبت وجا داردقلم فرسایی این نامورآشنای ناشناخته برصفحات زرین شعرمعاصربه حق نقش بربندد.

محمدعلی درتابستان سال ۱۳۶۳هجری شمسی به سن۲۹سالگی درعنفوان جوانی به شهادت رسیدوسربربالین لحد نهادواز وی دوفرزندبه نامهای مهرداد ومهران ازیادگاران این زنده یاداند خدایش رحمت کند .

اینک نمونه ای ازاشعار وی  !

شادیم وه لومه ی روزگارانه ن/ئامیته چه نی زامی یارانه ن

هه رگیزنه واچی بیم وه سه یدی به ند/به ل میریوکه مان  ئه رشانو که مه ند

ئه ربه ناراسی داعیه ی سه یدبو/په ره ی کوشته ی ویش بی به ند و قه ید بو

به نده ی په ی مه رده ی ئه رنه سازابو/باموره ی باتل چه نه ش تازابو

جا زامه ی نه وروئاموشوی هه وه س/ مه شیو به ناحه ق چون کیشو نه فه س

مه رد ئانه ن جه دام به ندی بی ته کان/په ی یاونای په یام نه دوکه س ئه مان

ئه و دام که په ی ئه وجه دامان ته نه ن/پا ته زنو هیشتای جه لای حه ق که مه ن

تالع جای خه ده نگ پابه ندی پاته ن /ئامایش موره ی عه مد جه راگه ی هاته ن

نه واچی دیده م دان وه پامه وه/به ریش به حری خه م چه نی سامه وه

نه که ریش ئه ورادسوبح وشامی ویت/چون په یش نه وه رده  ن په نه ش دامی شیت

ئه و دام پر زام دامی ته عقیبه ن/لای فیکری مه حروم جه توش نسیبه ن

به لکو به ئه وزام که کام واسه بو/په ی یاواپه نه ش یه ک هه ناسه بو/

واینک دوبیتی ازمحمدعلی :

ئه ربولبول نه شوسه حه رنه گولزار/نه کیشوده م ده م ئینتظاری یار

یاران به خاترئنتظاری دوس/  مدران به ته مای دیداردیده بوس

دوبیتی دیگرازشهید محمد علی :

یاران دلسوزان یه شکلی دله ن /واته ی ده رددل خه یلی موشکله ن

منبع:ده نگی نوریاو