مسئولین محترم تعلیم و تربیت ناحیه  پاوه از حلقه شهید امینی نوریاب سرکشی  بعمل آوردند.مسئول تعلیم وتربیت ناحیه اظهار داشت که سرکشی از حلقات صالحین باید سازنده باشد.وی گفت: حضور مسئولین صالحین حوزه وپایگاه  در بین متربیان باعث دلگرمی سرگروه ها و مربیان بوده و فرصت خوبی برای ارزیابی کیفیت حلقات صالحین است.ایشان افزود: تا حد امکان سعی بر این است که سرکشی‌ها به صورت منظم صورت گیرد.وی ادامه داد: در حلقات هم اندیشی و نظرهای متربیان و سرگروه برای بهتر شدن کیفیت حلقات صالحین لازم است تا اینکه بازدهی خوب از حلقات صورت گیرد. در این سرکشی مسئول محترم تعلیم و تربیت ناحیه پاوه از متربیان حلقه جلسه پرسش و پاسخ  انجام دادن و در پایان جلسه نفرات برتر مشخص شده و تشویق نقدی دریافت کردند.