از رسول الله پرسیدند:چرا دعا می کنیم ولی مستجاب نمی شود؟ در حالی که خداوند متعال فرموده است: « بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را »حضرت فرمودند:چون ده چیز قلب های شما را میرانده است:

۱_خدا را شناختید ولی اطاعت نکردید،
۲_قرآن را قرائت کردید ولی عمل نکردید،
۳_ادعای محبت رسول خدا را دارید
ولی با اولاد او دشمنی کردید،

۴_ادعای دشمنی شیطان دارید ولی از او پیروی کردید،
۵_ادعا می کنید بهشت را دوست دارید
ولی برای آن تلاش نمی کنید،
۶_ادعا می کنید از آتش می ترسید
ولی بدن خود را در آن می اندازید،

۷_به جای عیب خود به عیب دیگران پرداختید،
۸_ادعا کردید دنیا را دوست ندارید
ولی به جمع اموال پرداختید،
۹_به مرگ اعتراف می کنید ولی
برای آن آماده نیستید،
۱۰_مردگان را دفن کردید ولی عبرت نگرفتید.
بنابراین دعای شما مستجاب نمی شود.