برای این که متربیان را به حجاب تشویق کنم چگونه باید برخود کنم؟

١- باید به بیان مصالح و مفاسد رعایت حجاب و عدم رعایت آن پرداخت.
۲- باید از سنین کودکی و نوجوانی شروع کنید چراکه، فردا دیر است. با استفاده از روش هایی همچون الگو آفرینی، محبت، تشویق و روش قصه گویی، مؤثرترین روش هایی هستند که والدین و مربیان را در درونی کردن حجاب، در کودکان و نوجوانان یاری می دهند.
٣- تشویق یکی از روش های بسیار مؤثر در نهادینه کردن حجاب و عفاف در کودکان است.
۴- از فرد یا افراد موفق به عنوان الگو استفاده کنید و از رفتار آنان پیروی کنید.
۵- ابزار دیگر، محبت کردن است. والدین و مربیان با محبت کردن، زمینه علاقه مندی به حجاب و سایر عبادات را هموار نموده، آن را نهادینه کنند.