عواملی موثر بر قساوت قلب و بی رحمی

۱- دنیا وطمع به آن از هر راهی که بگنجد .

۲-آرزوهای دراز و فراموش کردن لحظه ی مرگ .

۳- دلبستگی و وابستگی به غیر خداوند .

۴- سوار شدن بر دریای آرزوهای دروغین .

۵- اختلاط زیاد با مردم در غیر فرامین الهی .

۶- فروگذاری و رها کردن امر به معروف ونهی از منکر .

۷- خو گرفتن به : امروز نه فردا .

۸- دست کم گرفتن گناهان صغیره .

۹- تنبلی و سستی در عبادات .

۱۰- خوردن أموال و خوراک ونوشیدنیهای حرام .

۱۱- فراموش کردن گناه گذشته و انباشتن گناه بر گناه .

۱۲- خوش گذرانی فراوان و غرورهای دروغین .

۱۳- غیبت و سخن چینی و نفرت و دشنام و اینکه ناموس مردم را وسیله ای برای لذت بردن و سرگرمی خود قرار بدهد .

۱۴- دروغ و بهتان و تهمت زدن .

۱۵- شوخی و بی حرمتی به دیگران