ساختار سایت های صالحین به زبان ساده در دو فایل pdf زیر  جهت استفاده مسئولین سایت های صالحین توضیح داده شده است.

ساختار سایت های صالحین١

ساختار سایت های صالحین٢